5600 Békéscsaba Kórház Strasse 4.
+36-66/322-376
info@munkacsyhotel.hu
Adatvédelmi tájékoztató

Munkácsy Hotel **** ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJAMiért készítettük ezt a tájékoztatót?

A Munkácsy Hotel**** több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni. A Munkácsy Hotel**** fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó technikai adatkezelés.
 
Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?

A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait az Munkácsy Hotel**** üzemeltetője a Csabakonyha Kft. kezeli. A kapcsolattartást az adatkezelő nevében eljárva az Munkácsy Hotel**** végzi.

Postai címünk:

5600 Békéscsaba, Kórház u. 4.

E-mail címünk:

info@munkacsyhotel.hu

Webcímünk:

http://www.munkacsyhotel.com

Telefonszámunk:

+36 66 322 376

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?

A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.  Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „külső szolgáltató” kategóriájában találja ezt meg.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. A Munkácsy Hotel**** csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. A Munkácsy Hotel**** különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a Munkácsy Hotel**** felel. Azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak a MUNKÁCSY HOTEL**** által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Kérheti az adatainak módosítását:

A megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti Tőlünk adatainak módosítását, a személyes adatok kezelésének ideje alatt.

Kérheti adatainak törlését, illetve zárolását:

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére - a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül - írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet:

Az adatkezelés teljes tartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a Munkácsy Hotel**** által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

  • az adatok forrásáról,

  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,

  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük. Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatást. Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Munkácsy Hotel****-t az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen
Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a Munkácsy Hotel**** a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve a Munkácsy Hotel****, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli.
A tiltakozását a megadott elérhetőségen keresztül közölheti.

A tiltakozásának az  Munkácsy Hotel****-hez történő beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu          Web: http://naih.hu

A MUNKÁCSY HOTEL**** SZOBAFOGLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a Munkácsy Hotel**** szabad szobáiból foglaló személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

A Munkácsy Hotel**** a szobafoglalást végzők alábbi adatait kezeli a név, email, telefonszám adatokat. Az adatokat megadhatja a recepción személyesen, telefonon keresztül, valamint a szálloda szerződéses jogviszonyban álló partnereinek a közvetítésével.

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, a Munkácsy Hotel**** szobafoglalás biztosítása.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Amennyiben a foglalásból számlázási kötelezettségünk keletkezik, akkor adatait a hozzájárulásának visszavonása esetén az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése érdekében tovább kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a Munkácsy Hotel**** kijelölt és titoktartásra kötelezett munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk másnak. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A szobát foglaló személyek adatait az IntroWeb Kft. szerverein tároljuk.

Adatfeldolgozás
célja

Weboldal
tárhely szolgáltatás nyújtása a
www.munkacsyhotel.hu oldalon.

Az
Adatfeldolgozó neve, címe, elérhetősége

Tárhely.Eu
Szolgáltató kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

06 1 789 2789

support@tarhely.eu

A
feldolgozással érintett adatok kategóriái

IP
cím, a tárhelyre feltöltött személyes adatok.

Adatkezelés
módja

Automatizáltan,
manuálisan, elektronikusan.A szobafoglalást biztosító szoftvert a Com-Passz Kft. üzemelteti.

Postai címük:

8640 Fonyód, Szent István utca 4.

E-mail címük:

budapest@com-passz.hu

Webcímük:

www.com-passz.hu

Telefonszámuk:

06 85 562 097
A MUNKÁCSY HOTEL*** *VENDÉG ADATOK ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a Munkácsy Hotel**** vendégeinek személyes adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

A Munkácsy Hotel**** rögzíti a vendégei a név, születési idő és hely, állampolgárság, lakcím, telefonszám, email, személyazonosságot igazoló okmány száma és rendszám adatait.

Az adatokhoz a recepción személyesen történő megadással, a szobafoglalással a honlapunkon, illetve a szálloda szerződéses jogviszonyban álló partnerein keresztül jutunk

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, a Munkácsy Hotel****  szolgáltatásainak igénybevétele.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait a szerződéses jogviszony alapján fennálló törvényi kötelezettségünk miatt kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

Személyes adatait az szolgáltatást teljesítésétől számított 5 évig, az igényérvényesítési idő leteltéig, kezeljük.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a Munkácsy Hotel**** kijelölt és titoktartásra kötelezett munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk másnak. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Adatfeldolgozás
célja

Weboldal
tárhely szolgáltatás nyújtása a
www.munkacsyhotel.hu oldalon.

Az
Adatfeldolgozó neve, címe, elérhetősége

Tárhely.Eu
Szolgáltató kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

06 1 789 2789

support@tarhely.eu

A
feldolgozással érintett adatok kategóriái

IP
cím, a tárhelyre feltöltött személyes adatok.

Adatkezelés
módja

Automatizáltan,
manuálisan, elektronikusan.A szobafoglalást biztosító szoftvert a Com-Passz Kft. üzemelteti.

Postai címük:

8640 Fonyód, Szent István utca 4.

E-mail címük:

budapest@com-passz.hu

Webcímük:

www.com-passz.hu

Telefonszámuk:

06 85 562 097

A MUNKÁCSY HOTEL **** SZÁMVITELI ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a Munkácsy Hotel****-el számviteli jogviszonyban álló természetes személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

A Munkácsy Hotel**** ügyfeleinek adatait, melyek a név, számlázási cím, bankkártya típus, bankkártya száma, kártyabirtokos neve, lejárat ideje, CVC kód.

Az adatokat Öntől, az www.munkacsyhotel.com honlapunkról, illetve a szálloda szerződéses jogviszonyban álló partnereitől kapja meg.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a számviteli jogszabályokban meghatározott bizonylatok készítése érdekében tarjuk nyilván.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelést a számviteli törvény alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A név és lakcím adatait a számla kiállítását követő 8 évig tároljuk.

A bankkártya adatokat az ellenszolgáltatás összegének levonása után töröljük.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a Munkácsy Hotel**** kijelölt és titoktartásra kötelezett munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk. Csak törvényi kötelezettségeink miatt, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Kinek az adatait kezeljük?

A Munkácsy Hotel**** hírlevelére regisztrált természetes személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

Az Ön marketing célú eléréshez név, email cím, jelszó adatait használjuk.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A Munkácsy Hotel**** eseményeinek, szolgáltatásainak megismertetése céljából kezeljük adatait.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A Munkácsy Hotel**** adatait a hozzájárulása alapján tartja nyilván.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A Munkácsy Hotel**** adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

A hozzájárulás bármikor visszavonható a megadott elérhetőségeinken.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak törvényi kötelezettségeink miatt, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Adatfeldolgozás
célja

Weboldal
tárhely szolgáltatás nyújtása a
www.munkacsyhotel.hu oldalon.

Az
Adatfeldolgozó neve, címe, elérhetősége

Tárhely.Eu
Szolgáltató kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

06 1 789 2789

support@tarhely.eu

A
feldolgozással érintett adatok kategóriái

IP
cím, a tárhelyre feltöltött személyes adatok.

Adatkezelés
módja

Automatizáltan,
manuálisan, elektronikusan.


Mik azok a cookie-k?
 
A „cookie” egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére. A weblap cookie-kat használ, melyek segítségével információkat gyűjt a webhely használatával kapcsolatban.
 
Mire használjuk a cookie-kat?
 
Amennyiben elfogadja a cookie-kat, hozzáférést biztosíthat a webhely használatával kapcsolatos információkhoz. A Google Analyticsben mért statisztikai adatok elemzésén keresztül tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően optimalizálni, miközben a felhasználók anonimitása minden körülmények között biztosítva van.
 
 
 
Nyilatkozat sütik (cookie-k) használatáról
 
A jelen nyilatkozatban megjelöltek szerint kérjük engedélyét a sütik használatához, amikor Ön az első alkalommal látogat weboldalunkra. Ennek a weboldalnak a használatával Ön elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt előírásokat. Minden alkalommal, amikor Ön a weboldalon keresztül információt közöl, egyúttal engedélyezi a sütik használatát a jelen nyilatkozatban meghatározott feltételek mellett.
 
 
A sütikről
 
Ezen a weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk. A süti olyan egyszerű és kisméretű állomány (betűkből és számokból álló karaktersor), melynek elküldése a weboldal lapjain keresztül történik, miközben azt a böngésző program a számítógépe merevlemezén is tárolja. A következő alkalommal, amikor Ön a weboldalra látogat, a merevlemezen tárolt információkat vissza lehet küldeni a szervereinkre. A webszerverekkel a sütiket a felhasználók azonosítására és monitorozására használják, amikor azok a weboldal különböző lapokat látogatnak meg, egyúttal azonosítják a weboldalra visszatérő felhasználókat.
 
A sütik lehetnek állandóak vagy munkamenethez kapcsolódók.
 
Az állandó sütik használatakor felismerik Önt, amikor ismételten az adott weboldalra látogat. Így a weboldal például kifejezetten az Ön személyes beállításainak a megjelenítésére állítható be. Illetve amennyiben Ön bárki számára engedélyezi sütik elhelyezését, az előnyben részesített beállításokra éppen a sütik fognak emlékezni. Ezzel nem szükséges újra és újra megadnia a személyes beállításait, vagyis időt takarít meg, míg a weboldal használata kényelmesebbé válik. Az állandó sütik a böngésző beállításain keresztül eltávolíthatók. Ez vonatkozhat a funkcionális sütikre is, amelyeket egyébként nem szükséges engedélyeznie.
 
A munkamenettel összefüggő sütik használatával láthatóvá válik, a weboldalnak mely részeire fordít figyelmet a látogatása során. Ez segít a weboldalt a lehető leginkább a látogatók Internet-használati szokásaihoz igazítani. Az ilyen sütik a böngésző program bezárásakor automatikusan eltávolításra kerülnek.
 
 
A Google cookie-kat használ (pl. „DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretnéd, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg neked, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatod a hirdetések személyre szabását.
 
Google szolgáltatások Weboldalon a Google amerikai vállalat egyik sütijét helyezzük el az Analytics szolgáltatás részeként. Ezt a szolgáltatást arra használjuk, hogy jelentéseket kapjunk, illetve követni tudjuk, látogatóink hogyan használják a weboldalt (lásd a "Statisztikák" részt az adatvédelmi nyilatkozatban). A Google az ilyen információkat harmadik feleknek is átadhatja, ha a Google-t arra törvény kötelezi, illetve amennyiben az érintett harmadik felek az információkat a Google nevében dolgozzák fel. Ezzel kapcsolatban ellenőrzési lehetőségünk nincs.
 
A Google számára NEM engedélyeztük, hogy az összegyűjtött Analytics információkat más Google szolgáltatásokhoz felhasználja. A Google által gyűjtött információk a lehető legteljesebb mértékben kizárják a név szerinti azonosítást. Az IP cím kifejezetten NEM része az érintett információknak. A Google az információkat az Amerikai Egyesült Államokban lévő szerverekre küldi, és azokon tárolja. A Google nyilatkozata alapján megfelel a Safe Harbor adatvédelmi alapelveknek, továbbá részt vesz az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által indított Safe Harbor programban. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok feldolgozása során az adatvédelem szintje megfelelő. Kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi nyilatkozatát (ami időről-időre módosulhat), hogy megtudja, mi történik a Google által az említett sütik segítségével feldolgozott adatokkal/személyes adatokkal. A Google sütijei a felhasználók tekintetében adatokat (reklámok megtekintése, böngészőre vonatkozó adatok, dátum és idő, demográfiai adatok, megtekintett oldalak), valamint azok IP címét gyűjtik. Ez a süti állandó sütinek számít. Ha nem kívánja, hogy a Google ilyen adatokat gyűjtsön, azt egy, a Google Opt out oldalon fellelhető kiegészítő segítségével jelezheti.
 
 
Sütik engedélyezése és letiltása, azok eltávolítása
 
A sütik engedélyezéséről illetve letiltásáról, valamint eltávolításáról további tudnivalók az Ön által használt böngésző útmutatójában és/vagy annak Súgó funkciójában találhatók.
 
 
Funkcionális sütik:
használatukkal információk gyűjthetők ezen weblap használati szokásairól, többek között, hogy milyen eszközről, milyen országból, milyen nyelven nyitják azt meg.
 
Szükséges sütik:
ezek a sütik szükségesek a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak eléréséhez, használatához.
 
Google Analytics sütik:
a honlap használatának elemzésével anonim módon segítséget nyújt abban, hogy a honlapot jobbá, még inkább felhasználóbaráttá tegyék, ezen kívül fel lehet mérni mi iránt érdeklődnek a felhasználók, mennyire népszerű a weboldal.
               
Webpage Cookies              
Név Érték jellemző formátuma Lejárat Cél        
PHPSESSID 95agjfmurp4s3m9m0n60pip3v2 3 hét A felhasználó munkamenet azonosítója.Elengedhetetlen süti, ami segít használhatóvá tennia weboldalt azáltal, hogy engedélyez olyanalapvető funkciókat, mint az oldalon való navigációés a weboldal biztonságos területeihez valóhozzáférés. A weboldal ezen süti nélkül nem tud megfelelően működni.        
SPS-ACCEPT_QKI null 1 év Cookie elfogadó Cookie        
HAS_JS 1 Amikor a böngészési programfolyamat véget ér Javascript futtatás engedélyezett. Elengedhetetlen süti        
               
               
Google Analytics cookie-k              
               
A Google adatkezeléséről bővebben itt tájékozódhat: www.google.com/intl/en/policies/privacy.              
               
Név Érték jellemző formátuma Lejárat Cél        
__utma 72644745.1046568924.1541762123.1541762123.1541762123.1 2 év Ez a cookie a látogatók és munkamenetek megkülönböztetését szolgálja. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és még nem létezik _utma cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés történik a Google Analytics felé.        
__utmb 72644745.1.10.1541762123 30 perc A cookie az új felhasználók/látogatások felismerésére szolgálja. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript alkalmazás már fut, és nincs még _utmb cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatküldés történik a Google Analytics felé.        
__utmc 72644745 a munkamenet végén Ez a cookie a _utmb cookieval együtt működik, a Google Analytics részére szolgáltat adatokat. Feladata megállapítani a felhasználók új látogatásait.        
__utmt 1 10 perc Nagy forgalmú oldalak adatgyűjtését limitálja. A Google Analytics szolgáltatásával kapcsolatos cookie.        
__utmz 72644745.1541762123.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none) fél év Ez a cookie tárolja minden forgalom vagy kampány forrását, mely segítségével megállapítható, hogy a felhasználó hogyan találta meg a honlapot. A cookie minden alkalommal létrejön, amikor a javascript        
               
               
               
Youtube alap              
Név Érték jellemző formátuma Lejárat Cél        
               
NSENT YES+HU.hu+V8 20 év          
GPS 1 a munkamenet végén          
PREF f1=50000000&al=hu&f5=30 2 év "[PREF/khcookie/NID – Googlemap embedded] Cél: ezeket a sütiket a Googlehasználja arra, hogy megjegyezze a Google-térképet tartalmazó oldalakmegtekintése során a felhasználó által megjelölt preferenciákat ésinformációkat. Három különböző süti vesz részt az adatgyűjtésben,mindhárom külső ellenőrzésű; kettő állandó, a harmadik pedigmunkamenet-alapú."        
VISITOR_INFO1_LIVE gvH-OK_-w-o 179 nap névtelen statisztikák gyűjtése a beágyazott YouTube-videókról, valamint a weboldalunkon beágyazott videók teljesítményének értékelése. Két különböző külső süti vesz részt az adatgyűjtésben: az egyik állandó (VISITOR_INFO1_LIVE), a másik munkamenet-alapú (YSC). Mindkét sütit a YouTube ellenőrzi (azaz külső sütik).        
YSC 1qCrT4Pj-VI a munkamenet végén névtelen statisztikák gyűjtése a beágyazott YouTube-videókról, valamint a weboldalunkon beágyazott videók teljesítményének értékelése. Két különböző külső süti vesz részt az adatgyűjtésben: az egyik állandó (VISITOR_INFO1_LIVE), a másik munkamenet-alapú (YSC). Mindkét sütit a YouTube ellenőrzi (azaz külső sütik).        
               
               
Facebook              
Név Szolgáltató     Típus      
c_user facebook.com 30 nap A Facebook a bejelenkezett felhasználókat azonosítja ezzel a sütivel oldalakon átívelően. HTTP Cookie      
datr facebook.com 2 év A Facebook böngészőazonosítót tároló sütije HTTP Cookie      
fr facebook.com 3 hónap A Facebook a ki- és bejelentkezett felhasználókat követi nyomon ezzel a sütivel hirdetési célokból. HTTP Cookie      
locale facebook.com 7 nap Az adott böngészőben utoljára bejelentkezett Facebook felhasználó nyelvi beállításait tároló süti. HTTP Cookie      
tr facebook.com Session Youtube nyomonkövetés süti Pixel Tracker      
wd facebook.com Session A Facebook böngészőméretet tesztelő sütije. HTTP Cookie      
reg_ext_ref facebook.com Session Releváns hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolása        
reg_fb_gate facebook.com Session Releváns hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolása        
reg_fb_ref facebook.com Session Releváns hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolása        
sb facebook.com Session Releváns hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolása        
               
Youtube 2. formátum              
Név Szolgáltató   Cél Típus      
GPS youtube.com a munkamenet végén Youtube munkamenet süti HTTP Cookie      
PREF youtube.com 8 hónap Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet a Google arra használ, hogy statisztikát készítsen arról, hogyan használja a látogató a különböző weboldalakon a YouTube videókat. HTTP Cookie      
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 179 nap Megpróbálja megbecsülni a felhasználó sávszélességét a YouTube-bal integrált oldalakon. HTTP Cookie      
YSC youtube.com a munkamenet végén Egyedi azonosítót regisztrál, hogy statisztikát készítsen arról, a felhasználó milyen YouTube videókat nézett meg. HTTP Cookie      
yt-remote-cast-installed youtube.com a munkamenet végén Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ HTML Local Storage      
yt-remote-connected-devices youtube.com Állandó Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ HTML Local Storage      
yt-remote-device-id youtube.com Állandó Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ HTML Local Storage      
yt-remote-fast-check-period youtube.com a munkamenet végén Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ HTML Local Storage      
yt-remote-session-app youtube.com a munkamenet végén Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ HTML Local Storage      
yt-remote-session-name youtube.com a munkamenet végén Eltárolja a felhasználó videolejátszó beállításait, amikor beágyazott YouTube videót használ HTML Local Storage